Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2022r.

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu w sprawie udzielenia zamówień publicznych

o wartości nie przekraczających 130 000,00 zł netto.

 

 

Kozielice, data 13.01.2022r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKD.1/2022.AH Nazwa zadania:

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2022r.

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm) Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611130

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej           www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotne warunki zamówienia :

 

www.bip.kozielice.pl , zakładka zamówienia publiczne.

  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : dostawy

Nazwa zamówienia : DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

         DO URZĘDU GMINY W KOZIELICACH W 2022r.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe.

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Zakup głównej dostawy materiałów planowany jest do 14 dni od złożenia zamówienia (początek lutego) z wniesieniem na I piętro budynku Urzędu Gminy w Kozielicach - pok. Nr 11.

 

Oprócz głównej dostawy będziemy składali dodatkowe zamówienia w trakcie całego  2022 roku ( ceny z przesłanej oferty) np. tonery i inne materiały wg bieżących potrzeb, których dostawa powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni kalendarzowych od zamówienia (dostawa lub przesyłka do pok. nr 11 – I piętro,  bez dodatkowych kosztów).

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100 %

#112

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia:  21.01.2022r. do godz. 14.00.

w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 OFERTA – WYKAZ PRZYKŁADOWYCH, ZAMAWIANYCH MATERIAŁÓW BIUROWYCH

osobiście w siedzibie zamawiającego - sekretariat pok nr 2 lub przesłać listownie na adres Zamawiającego: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice 

Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty elektronicznie /w formie skanu podpisanych dokumentów/ przesłanej na adres e-mail: 

komunalka@kozielice.pl w terminie jak powyżej.

 

 X. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

XI. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

XIII. Obowiązek informacyjny RODO.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy
       w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy   w Kozielicach, 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.


W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.01.2022.13.13.58 Og Ooszenie 2022 (PDF, 209.32Kb) 2022-01-14 13:13:58 96

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.01.2022.13.13.58_za_Oacznik_nr_1_oferta_materia_Oy_biurowe_2022 (DOC, 66.00Kb) 2022-01-14 13:13:58 2

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.01.2022.15.49.25 Protokai O z rozpatrzenia ofert (PDF, 626.59Kb) 2022-01-24 15:49:25 67

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 13:13

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
24 sty 2022, godz. 15:49