Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

FORMULARZ OFERTY Wójt Gminy Kozielice zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

Kozielice, dnia 15.03.2024 r.

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

Wójt Gminy Kozielice zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kozielice

Kozielice 73 74-204 Kozielice

tel. (91) 561 11 31, fax (91) 561 11 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Kozielice w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2025 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audyt wewnętrzny, jako działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie Wójta Kozielic w realizacji celów i zadań Gminy, powinien być prowadzony przez usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póżn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

 1.   Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 

 1. przeprowadzenie zaplanowanych minimum 2 zadań audytowych zgodnie z przepisami ustawy i według standardów określonych przez Ministra Finansów,
 2. opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2024, o którym mowa  w art.    283 ustawy o finansach publicznych,
 3. zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytu oraz pozostałej dokumentacji audytu w celu udokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
 5. sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za 2024 r. w terminie do 30.04.2025 r.
 6. sporządzanie sprawozdań z prowadzonego audytu, wydanie obiektywnej oceny oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie przeprowadzonego zadania audytowego i informacji z czynności doradczych,
 7. wykonawca będzie zobowiązany w okresie trwania umowy do osobistego stawiennictwa w jednostce audytowanej w umówionym wcześniej dniu, nie rzadziej  niż raz na półrocze oraz przedstawieniu Wójtowi wniosków i zaleceń zawartych w sprawozdaniach.

 

 1. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

 

 1. usługodawcą może być osoba fizyczna lub podmiot, o którym mowa w art. 279      ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i spełniająca warunki o których mowa w art. 286 powołanej ustawy.
 2. wymagania dodatkowe dla osób fizycznych lub podmiotów składających ofertę:
 1. doświadczenie w prowadzeniu audytu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość rachunkowości budżetowej,
 3. znajomość ustaw  regulujących działalność jednostek sektora finansów  publicznych,
 4. znajomość rachunkowości budżetowej,
 5. znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 6. znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 7. znajomość przepisów dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji,
 8. znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 9. znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

 

 3) wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio  o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o prace lub umowy zlecenia,

 4)  do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Usługodawcy, którzy wykonali bezpośrednio w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

 

 

   III.    WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

         Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.03.2025

 

 

    IV.   KRYTERIUM WYBORU OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym prowadzonym etapie, bez podania przyczyny.

 

 

V.    DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY

 1. formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
 2. oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 286 ust. 1 pkt 1 – 3   ustawy  o finansach publicznych,
 3. kopie poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dokumentów potwierdzających posiadanie wyższego wykształcenia (art. 286 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) oraz posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych),
 4. potwierdzenie przeprowadzenia w ostatnich 2 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 2 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (np. kserokopie umów, referencje, rekomendacje itd.),

 

 1. zgodę osób fizycznych  na przetwarzanie danych osobowych.

     „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych       w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY W SKŁADANEJ OFERCIOE CENOWEJ

 1. cena wskazana w ofercie musi być podana w PLN cyfrowo i słownie                                 z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje,
 2. podana cena będzie ceną ryczałtową,
 3. cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

 

  

   VII. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

        Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 25.03.2024 r.  do godz.   

        15.00 w formie:

 1. w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego na adres: Urząd Gminy,        Kozielice 73, 74-204 Kozielice
 2. oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 

VIII. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

– Skarbnik Gminy Kozielice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

NAZWA: …………………………………………………………………………...

 

ADRES: …………………………………………………………….……………...

 

 

    Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę  netto:   …………………………. zł  

 

Cenę  brutto: ………………………….. zł  

 

słownie brutto: ………………………………………………………………… zł

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

 

  1. ……………………………………………..
  2. ……………………………………………..

 

 

 

 

………………….., dnia …………                    .……………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

    (pieczęć wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz ofertowy audyt (PDF, 179.39Kb) 2024-03-15 10:25:04 5

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert (PDF, 215.37Kb) 2024-03-27 13:39:27 11

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Unieważnienie ofert (PDF, 146.63Kb) 2024-03-29 10:18:05 8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
15 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
15 mar 2024, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
29 mar 2024, godz. 10:18