Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kozielice.pl

0x01 graphic

Kozielice: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019.
Numer ogłoszenia: 149845 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kozielice w latach 2014 - 2019, 2) przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Kozielice: a) Urząd Gminy w Kozielicach b) Zespół Szkół Publicznych w Kozielicach c) Opieka Społeczna d) Wiejski Dom Kultury w Kozielicach e) Wiejski Dom kultury w Tetyniu 2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kozielice, w tym: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, 2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego, 3) realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe - pobieranie prowizji od wpłat z rachunku Zamawiającego, 5) wydawanie czeków 6) wypłaty z rachunku bankowego - bez opłat, 7) otwarcie rachunku - bez opłat, 8) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę - bez opłat, 9) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym, 10) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, 11) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego, 12) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego, 13) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności, 14) możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight, 15) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych. 3. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 -12:00, na następujących zasadach: 1). Zamawiający zapewni Wykonawcy lub agentowi Wykonawcy na podstawie umowy najmu pomieszczenie o powierzchni 15 m2 usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Kozielicach 2). Wykonawca lub agent Wykonawcy wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko - w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, 3). Wykonawca lub agent Wykonawcy zobowiązany będzie pokryć czynsz najmu pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Kozielicach na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kozielice.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykleczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie XV SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykleczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie XV SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykleczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie XV SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykleczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie XV SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykleczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie XV SIWZ na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załączniki do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozielice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice Pok nr 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2014.10.25.12 OgA oszenie BZP (DOC, 54.50Kb) 2014-07-10 10:25:12 84

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.07.2014.10.25.26_SIWZ_obsA_uga_bankowa_2014 (DOC, 256.00Kb) 2014-07-10 10:25:26 69

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.07.2014.07.45.27 WybA r oferty (DOC, 30.00Kb) 2014-07-24 07:45:27 86

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
10 lip 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
10 lip 2014, godz. 10:24

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
24 lip 2014, godz. 07:45