Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozielice

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00063144 z dnia 2024-01-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 73

1.5.2.) Miejscowość: Kozielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 915611130

1.5.8.) Numer faksu: 915611132

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kozielice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55793c46-baa6-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00063144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062205/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Kozielice w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://Kozielice.ezamawiajacy.pl,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://Kozielice.ezamawiajacy.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
* Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
* Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
* Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
* Włączona obsługa JavaScript;
* Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
*Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://Kozielice.ezamawiajacy.pl,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach z siedzibą: Kozielice 73, 74-204 Kozielice.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych Pan Marek Maczuga, z którym można kontaktować się telefonicznie: 91 5611130, pod adresem e-mail:informatyk@kozielice.pl lub pocztowo: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. prowadzenie systemu gospodarki Odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kozielice, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Podstawą prawną jest: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych i przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne przepisy szczególne, okres ten może ulec wydłużeniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Inne niezbędne informacje: Pani/Pana numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOGW.271.2024.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 765882,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: interwencyjne uprzątnięcie "dzikich wysypisk"

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada aktualne uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie odbioru odpadów m.in. o następujących kodach : 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99.

b) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie zbierania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Kozielice , o którym mowa w art. 9c i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2023 r., poz. 1469) - w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten lub ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy odpowiadają za realizację danego zakresu przedmiotu zamówienia.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że ten warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Minimalny poziom zdolności:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji usług podobnych, tj.: wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych i zagospodarowania lub przekazania do zagospodarowania selektywnie gromadzonych odpadów komunalnych o łącznej masie minimum
 w zadaniu 1 – 1000 Mg
 w zadaniu 2 – 100 Mg

W przypadku wykazania się usługą niezakończoną (trwającą) Wykonawca, aby potwierdzić spełnienie w/w warunku musi wykazać, iż w ramach wykazanej usługi wykonał odbiór odpadów o łącznej masie minimum 1000 Mg.

b) Wykonawca wykaże, że posiada wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
• pojazdem przystosowanym do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
• pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o ładowności pow. 3,5 ton;
• pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;
• pojazdem - śmieciarką małogabarytową przystosowaną do odbioru odpadów z rejonu nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, wielolokalowymi lub posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich, ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach.
• będzie dysponował na czas realizacji zadania bazą magazynowo - transportową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale V ust. 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa wyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz usług wykonanych, Wykonawca wykonał minimum jedną usługę lub usługi a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał minimum jedną usługę lub usługi - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 4 SWZ;
4) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozielice, o których mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1469),
5) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587),
6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;
7) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Przewiduje się możliwości zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu
i sposobu realizacji w następujących sytuacjach:
1) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
2) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającego na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych;
4) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Przez siłę wyższą Zamawiający rozumie pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, w szczególności związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, opłaty za korzystanie ze środowiska w takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu;
6) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w harmonogramie odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Kozielice;
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2023 poz. 1893), jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać uzasadnienie, w szczególności szczególną kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających, Wykonawca może na piśmie zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać uzasadnienie, w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
9) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na dopuszczeniu do wykonywania zamówienia podwykonawcy niewymienionego w wykazie części zamówienia proponowanej do wykonania przez podwykonawców, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana nie wymagająca sporządzania aneksu).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://Kozielice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2024-01-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08dc1cca-54e0-34b5-bd63-2600114995d9 (PDF, 130.09Kb) 2024-01-24 13:36:20 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zał. nr 1 do OPZ Notatka ze stwierdzenia nieprawidłowości (DOC, 32.00Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy (DOC, 71.00Kb) 2024-01-24 13:36:20 1
Zał. nr 1 do umowy Regulamin (PDF, 220.66Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 2 do OPZ raport wagowy (DOC, 36.00Kb) 2024-01-24 13:36:21 0
Zał. nr 2 do SWZ oświadczenie o spelnieniu warunkow, brak podstaw wykluczenia (DOC, 44.50Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 2 do Umowy Protokół odbioru wykonania usługi (DOC, 27.50Kb) 2024-01-24 13:36:21 0
Zał. nr 3 do OPZ punkty odbioru (PDF, 158.73Kb) 2024-01-24 13:36:21 0
Zał. nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy grupa kapitałowa (DOC, 34.50Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 3 do Umowy powierzenie danych (PDF, 204.34Kb) 2024-01-24 13:36:21 0
Zał. nr 4 do SWZ Wykaz usług (DOC, 34.00Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 5a do SWZ do Umowy (PDF, 256.84Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 5 do SWZ do Umowy (PDF, 311.34Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 6 do SWZ Wykaz narzędzi i wyposażenia (DOC, 37.50Kb) 2024-01-24 13:37:45 0
Zał. nr 7 do SWZ zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania zasobów (DOC, 52.00Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 8a do SWZ Umowa (PDF, 315.10Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
Zał. nr 8 do SWZ Umowa (PDF, 361.40Kb) 2024-01-24 13:36:20 0
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 436.01Kb) 2024-01-24 13:36:20 0

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08dc1ccf-b69e-45c9-4579-ba0011dbeaa3 (PDF, 36.00Kb) 2024-01-24 13:36:20 0

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BP-30M28 20240201 101038 (PDF, 194.13Kb) 2024-02-02 08:26:57 8

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
BRNB4220043F8A5 010419 (PDF, 200.69Kb) 2024-02-05 13:58:22 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
24 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
24 sty 2024, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
05 lut 2024, godz. 13:58