Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

0x08 graphic
0x01 graphic

 

0x08 graphic

Kozielice, 18.02.2020 r.

GOGW.271.2.2020.JT

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Gmina Kozielice: Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Zamówienie podzielone jest na 2 zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na jedno z zadań.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ do zamówienia publicznego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień:

 1. 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi

 2. 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 3. 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

 4. 90512000-9 Usługi transportu odpadów

 5. 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 6. 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

 1. Opis i sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować według załącznika nr 1 do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty muszą zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie netto oraz brutto.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kozielice, 74-204 Kozielice 73. Termin składania ofert do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 12:00 ( liczy się data wpływu oferty do Urzędu ).

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferty oceniane będą według kryterium:

1. dla zadania 1

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

2) akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do przeprowadzenia akcji promocyjnej zgodnie z zapisami SIWZ jego obowiązkiem będzie przygotowanie dla mieszkańców Gminy Kozielice ulotek edukacyjnych jak prawidłowo segregować odpady komunalne. Ulotki powinny zawierać informacje o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w podziale na poszczególne frakcje zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Kozielice Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Ulotki powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) interwencyjne uprzątnięcie „dzikich wysypisk” - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do uprzątnięcia miejsc „dzikich wysypisk śmieci” występujących na działkach będących własnością Gminy Kozielice. Do jego zadania będzie należało odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk z działek Gminy Kozielice każdorazowo po zgłoszeniu takiego faktu przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub zgłoszenia telefonicznego, a Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć odpady w jak najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Na podstawie danych przekazanych do Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok średnia masa zebranych z dzikich wysypisk odpadów w ciągu roku to 0,2 Mg.  Za wykonanie zadania określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4) termin płatności faktury - 10 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

10 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

2. dla zadania 2

 

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

2) termin płatności faktury - 40 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

40 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej pokój nr 10. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kozielice.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie pisemnej pocztą, na adres wskazany w ofercie.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia

Wszelkie informacje związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 i załącznik 8a do zamówienia publicznego.

 

 1. Osobami do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:

     • Joanna Terebus, e-mail: go@kozielice.pl

2) w zakresie procedury przetargowej:

     • Michał Ileczko, e-mail: inwestycje@kozielice.pl

 

 1. Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

X. Inne informacje:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 514465-N-2020 Data zamieszczenia 19.02.2020 r.

 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice w dniu 20.02.2020 r.

 

 

 

-------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY KOZIELICE

74-204 Kozielice 73

telefony: 91/563 03 77, 91/563 03 71, faks 91/563 03 65

e-mail: sekretariat@ kozielice.pl

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.02.2020.07.52.16 OG EOSZENIE Przetarg GOGW.271.2.2020.JT (DOC, 96.50Kb) 2020-02-20 07:52:16 98

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.02.2020.07.52.36_SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKaeW_ZAMaeWIENIA (PDF, 811.82Kb) 2020-02-20 07:52:36 29
20.02.2020.07.52.48_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy (PDF, 488.02Kb) 2020-02-20 07:52:48 33
20.02.2020.07.53.04_Zalacznik_nr_2_o_Ewiadczenie_w_braku_podstaw_wykluczenia (PDF, 414.47Kb) 2020-02-20 07:53:04 30
20.02.2020.07.53.20_Zalacznik_nr_3_o_Ewiadczenie_o_spelnieniu_warunkow (PDF, 368.34Kb) 2020-02-20 07:53:20 29
20.02.2020.07.53.37_Zalacznik_nr_6_o_Ewiadczenie_Wykonawcy_grupa_kapita_Oowa (PDF, 275.89Kb) 2020-02-20 07:53:37 25
20.02.2020.07.53.48_Zalacznik_nr_7_o_Ewiadczenie_Wykonawcy (PDF, 306.86Kb) 2020-02-20 07:53:48 27
20.02.2020.07.54.12_Za_O__cznik_nr_1_do_SOPZ_Notatka_ze_stwierdzenia_nieprawid_Oowo_Eci (PDF, 205.74Kb) 2020-02-20 07:54:12 46
20.02.2020.07.54.24_Za_O__cznik_nr_1_do_umowy_-_Regulamin (PDF, 349.82Kb) 2020-02-20 07:54:24 33
20.02.2020.07.54.44_Za_O__cznik_nr_2__do_UmowyPROTOKae_E_ODBIORU_WYKONANIA_US_EUGI (PDF, 173.46Kb) 2020-02-20 07:54:44 144
20.02.2020.07.55.05_Za_O__cznik_nr_2_do_SOPZ__raport_wagowy (PDF, 339.33Kb) 2020-02-20 07:55:05 169
20.02.2020.07.55.17_Za_O__cznik_nr_3_do_SOPZ_punkty_odbioru (PDF, 282.31Kb) 2020-02-20 07:55:17 36
20.02.2020.07.55.33_Za_O__cznik_nr_3_do_Umowy_powierzenie_danych (PDF, 402.93Kb) 2020-02-20 07:55:33 33
20.02.2020.07.55.52_Za_O__cznik_nr_4_Wykaz_us_Oug (PDF, 314.91Kb) 2020-02-20 07:55:52 18
20.02.2020.07.56.04_Za_O__cznik_nr_5_do_SIWZ_do_Umowy (PDF, 491.94Kb) 2020-02-20 07:56:04 30
20.02.2020.07.56.40_Za_O__cznik_nr_5a_do_SIWZ_do_Umowy (PDF, 439.43Kb) 2020-02-20 07:56:40 32
20.02.2020.07.57.04_Za_O__cznik_nr_8_UMOWA (PDF, 616.66Kb) 2020-02-20 07:57:04 41
20.02.2020.07.57.21_Za_O__cznik_nr_8a_UMOWA (PDF, 573.30Kb) 2020-02-20 07:57:21 31
20.02.2020.07.57.55_Za_O__cznik_nr_9_do_SIWZ_WYKAZ_NARZ__DZI_I_WYPOSA_AENIA (PDF, 352.71Kb) 2020-02-20 07:57:55 22

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.03.2020.09.03.11 protokol z otwarcia (PDF, 52.11Kb) 2020-03-09 09:03:11 30

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.03.2020.14.15.13 zawiadomienie (PDF, 48.59Kb) 2020-03-23 14:15:13 67

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.06.2020.12.42.41 Og Ooszenie nr 510110120 (DOC, 41.00Kb) 2020-06-23 12:42:41 95

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
20 lut 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
20 lut 2020, godz. 07:51

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
23 cze 2020, godz. 12:42