Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

0x08 graphic
0x01 graphic

 

0x08 graphic

Kozielice, 12.02.2021 r.

GOGW.271.1.2021.JT

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

 

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007046/01

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

 

Zamówienie podzielone jest na 2 zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na jedno z zadań.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ do zamówienia publicznego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień:

 1. 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi

 2. 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 3. 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

 4. 90512000-9 Usługi transportu odpadów

 5. 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 6. 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

 

 1. Opis i sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować według załącznika nr 1 do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty muszą zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie netto oraz brutto.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta winna być złożona w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://Kozielice.ezamawiajacy.pl. Termin składania ofert do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 11:30.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferty oceniane będą według kryterium:

1. dla zadania 1

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

 

2) akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do przeprowadzenia akcji promocyjnej zgodnie z zapisami SWZ jego obowiązkiem będzie przygotowanie dla mieszkańców Gminy Kozielice ulotek edukacyjnych jak prawidłowo segregować odpady komunalne. Ulotki powinny zawierać informacje o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w podziale na poszczególne frakcje zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Kozielice Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Ulotki powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do dnia 31 maja 2021 r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) interwencyjne uprzątnięcie „dzikich wysypisk” - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do uprzątnięcia miejsc „dzikich wysypisk śmieci” występujących na działkach będących własnością Gminy Kozielice. Do jego zadania będzie należało odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk z działek Gminy Kozielice każdorazowo po zgłoszeniu takiego faktu przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub zgłoszenia telefonicznego, a Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć odpady w jak najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Na podstawie danych przekazanych do Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok średnia masa zebranych z dzikich wysypisk odpadów w ciągu roku to 0,2 Mg.  Za wykonanie zadania określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4) termin płatności faktury - 10 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

10 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

2. dla zadania 2

 

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

2) termin płatności faktury - 40 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

40 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13:00 na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia

Wszelkie informacje związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 i załącznik 8a do zamówienia publicznego.

 

 1. Osobami do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:

     • Joanna Terebus, e-mail: go@kozielice.pl

2) w zakresie procedury przetargowej:

     • Michał Ileczko, e-mail: inwestycje@kozielice.pl

 

 1. Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY KOZIELICE

74-204 Kozielice 73

telefony: 91/563 03 77, 91/563 03 71, faks 91/563 03 65

e-mail: sekretariat@ kozielice.pl

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.02.2021.13.03.51 08d8cf30-e043-d6d0-7d6b-fd0001b1507e (PDF, 116.25Kb) 2021-02-15 13:03:51 51

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.02.2021.13.03.51_SPECYFIKACJA_WARUNKaeW_ZAMaeWIENIA-skonwertowany (PDF, 439.83Kb) 2021-02-15 13:03:51 15

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
18.02.2021.13.31.47 Wyja Enienia SWZ 1 Odpady (PDF, 424.70Kb) 2021-02-18 13:31:47 31

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05.03.2021.10.44.24 Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 87.25Kb) 2021-03-05 10:44:24 87

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
17.03.2021.08.24.42 informacja o wyborze (PDF, 674.63Kb) 2021-03-17 08:24:42 17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
15 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
15 lut 2021, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
17 mar 2021, godz. 08:24