Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby : Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gruntów rolnych klas I-IV.

 

Kozielice, 2019-07-17

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: ZPOŚ.271.1/2019. Nazwa zadania: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obręby: Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI”, gmina Kozielice.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 563 03 71, 91 563 03 65

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 07.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kozielice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zwanych dalej m.p.z.p.) obejmujących obręby Kozielice, Tetyń, Rokity, Mielno Pyrzyckie, Łozice, Przydarłów, Trzebórz wraz z analizą gruntów rolnych klas I-VI, w celu przygotowania wniosków w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III, składających się z części tekstowej i załączników graficznych.

 

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 części, tj.

Część A - opracowanie m.p.z.p. Kozielice,

Część B - opracowanie m.p.z.p. Tetyń,

Część C - opracowanie m.p.z.p. Rokity,

Część D - opracowanie m.p.z.p. Mielno Pyrzyckie,

Część E - opracowanie m.p.z.p. Łozice,

Część F - opracowanie m.p.z.p. Przydarłów,

Część G - opracowanie m.p.z.p. Trzebórz

 

Opracowanie każdej z części zamówienia winno zawierać wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, a w szczególności:

Projekty uchwały wraz z załącznikami - tekst w formatach: doc, pdf, rysunki w formatach: jpg, pdf, geo TIFF- układ współrzędnych PL-2000 strefa V ;

Zestawienie powierzchni terenów o poszczególnych przeznaczeniach wraz z procentowym ich udziałem w stosunku do całkowitej powierzchni - w formie tabelarycznej , w formacie xls, w oparciu o sprawozdania statystyczne GUS.

Baza danych graficzno-opisowych - w formatach shp i dbf, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym;

Ekofizjografię, w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;

Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego spełniająca wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w formie tradycyjnej i cyfrowej w postaci rastrowej;

Prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego uwzględniająca wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587) sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;

Analizę gruntów rolnych klas I-VI wraz z wnioskami o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne i nierolne w oparciu o opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykaz dokumentów i informacji, jakie powinien zawierać wniosek w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klas I-III.

Dokumentację prac planistycznych wraz z rysunkami planu oraz rysunkami i tekstem planu przygotowanymi do publikacji w dzienniku urzędowym województwa (format zipx).

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

 

71410000-5 Usługi planowania przestrzennego

71620000-0 Usługi analizy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

do 30.06.2021 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonał przynajmniej 3 usługi w okresie ostatnich trzech lat, w tym co najmniej jedną na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni powyżej 50 ha, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Wykonanie planów rozumie się poprzez opublikowanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Oświadczenie, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

60

2

termin płatności faktury

40

 

#211

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 31.07.2019 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

pok. nr 2 sekretariat

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

..............................

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

..............................

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 577932-N-2019 Data zamieszczenia: 24.07.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.07.2019.12.50.14 og Ooszenie tablica og Oosze MPZP 2019 NOWE (DOC, 98.00Kb) 2019-07-24 12:50:14 82

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.07.2019.12.50.14_SIWZ_MPZP_+_za_O__czniki_NOWE (DOC, 235.50Kb) 2019-07-24 12:50:14 22

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
24 lip 2019

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
24 lip 2019, godz. 12:49

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
14 sie 2019, godz. 12:17