Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadanie inwestycyjnym. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice"

 

BI.271.10.1.K-S.IN.Z.2020.MI Kozielice, 2020-09-03

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

Numer sprawy: BI.271.10.K-S.IN.Z.2020.MI.

Nazwa : Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia nr 41.2019 z dnia 6 maja 2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 563 03 71

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 07.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kozielice .

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie ogłoszenie:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kozielice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Informacja z sesji otwarcie ofert postępowania w trybie przetargu nieograniczonego znajduje się na stronie Zamawiającego http://bip.kozielice.pl/zamowienia/pokaz/99.dhtml

 

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice” realizowane w II częściach :

 

Część I realizowana w ramach środków PROW 2014-2020 wg. Przedmiarów :

- Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże;

- Budowa przyłączy elektrycznych do przepompowni ścieków PG, P1, P2 w miejscowości

Załęże.

Część I realizowana będzie w dwóch etapach:

I etap : obejmuje budowę sieci kanalizacji przesyłowej tłocznej z Załęża do m. Tetyń

II etap : obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Załęże wraz z przepompowniami oraz

przyłączami energetycznymi.

Część II realizowana ze środków własnych i innych źródeł wg. Przedmiarów :

- Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych od kolektora kanalizacji do granicy posesji w

miejscowości Załęże,

- Wykonanie przełączeń wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z zabudowań do

istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże.

III etap realizowany poza zakresem PROW w celu spełnienia efektu ekologicznego: budowa przykanalików oraz przełączeń wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej w ilości 64 szt.

Opis przedmiotu inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przełączeniem wewnętrznych instalacji w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń w zakresie: roboty ziemne, kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja tłoczna, odwodnienie wykopów, ogrodzenie terenu przepompowni, utwardzenie nawierzchni i wjazdy na teren przepompowni, przepompownie wraz z wyposażeniem PG, P1, P2 oraz zasilaniem energetycznym i systemem monitorującym działającym na terenie gminy Kozielice. Włączenie kanalizacji należy wykonać do przepompowni ścieków P1 w miejscowości Tetyń.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z projektem niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do specyfikacji. Ewentualne podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Do wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało :

 

 1. kontrola wykonywanych robót,

 2. obecność Inspektora na placu budowy min. 2 razy w tygodniu,

 3. spotkania koordynacyjne i spisanie protokołu zaawansowania robót w siedzibie Zamawiającego,

 4. informowania Zamawiającego o zaistniałych utrudnieniach oraz gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych lub pomniejszenie ilościowe w stosunku do oferty wykonawcy,

 5. rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót.

 

Zamawiający wymaga złożenia oferty w odniesieniu do wszystkich części z wyszczególnieniem kosztów w formularzu ofertowym do poszczególnych przedmiarów

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

Część I

Etap I : termin zakończenia do 31.05.2021 r.

Etap II : termin zakończenia do 30.11.2021 r.

Część II

Etap III : termin zakończenia do 30.06.2022 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności w pełnym zakresie tj. uprawnienia budowlane branży sanitarnej bez ograniczeń.

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie określa warunków

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadań polegających pełnieniu

obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanalizacji

sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przepompowniami łącznej wartości

min. 100 000,00 zł potwierdzone odpowiednimi referencjami.

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji

zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Zamawiający

wymaga aby osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru posiadała uprawnienia

budowlane w zakresie sanitarnym.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się osoby, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również osoby, które podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) dokumenty potwierdzające, że osoba jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2) wykaz zadań pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osoby ubiegającej się o zamówienie,

 

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

100

#211

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 15.09.2020 r. godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

Pokój nr 2 sekretariat

 

Otwarcie nastąpi w dniu 15.09.2020 r. o godzinie 12.10

 

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Informacje na temat współfinansowania:

 

Operacja typu Gospodarka wodno-ściekowa pt.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.

 

XVIII. Inne informacje:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice w dniu 07.09.2020 r.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Oświadczenie wykonawcy

 3. Wykaz zadań

 4. Umowa nr

 

 

___________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice za cenę:

 

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

 

 

termin płatności:.......... dni

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, nie wnosze żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu.

3. Oświadczam, że załączone do ogłoszenia postanowienia umowy / wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposobie zgodnym z warunkami określonymi w ogłoszeniu oraz załącznikach do niej.

5. Składając ofertę akceptuje w ogłoszeniu informację dot. przetwarzania danych osobowych.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr. 2

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

 

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................……

 

 

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy

 

Imię i nazwisko .................................................................................................

 

Stanowisko,

dane kontaktowe .................................................................................................

 

Informacje dot.

przedstawicielstwa .................................................................................................

 

Należy załączyć odpowiednie upoważnienie / pełnomocnictwo jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

Wypełniają jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne)

 

Rola wykonawcy

(lider, partner) .................................................................................................

 

Nazwy, adresy

pozostałych wykonawców ......................................................................................

 

.......................................................................................

 

.......................................................................................

 

 

Sposób reprezentacji wykonawców

.........................................................................................

 

......................................................................................

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 

Oświadczenia wykonawcy dot. niepodleganiu wykluczeniu

 

 

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Oświadczam, że podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności wymienionych w pkt. VI. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

Wykluczenie wykonawcy następuje jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

 

 

Jeżeli w stosunku do wykonawcy zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z udziału w postępowaniu może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy

 

 

Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków

 

Oświadczam, że spełniam warunki / nie spełniam warunków* udziału w postępowaniu wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3) zdolności technicznej lub zawodowej

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

W przypadku dostępności dokumentów lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej wskazać adres internetowy, dane referencyjne dokumentu:

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów

 

Informacje na temat Podmiotów udostępniających zasoby

Wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polegam na: zdolnościach technicznych lub zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej * innych podmiotów w następującym zakresie:

 

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, zasoby na których polega wykonawca oraz potwierdzić brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby wykonawca, warunków udziału w postępowaniu.

 

Do oferty załączam zobowiązanie ww. podmiotu / podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 7.2. ppkt. 1 - 9 w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

Informacje na temat podwykonawców

 • Informuję, że:

 • zamówienie wykonam sam, tj. bez udziału podwykonawców

 • zamówienie wykonam przy udziale następujących podwykonawców w podanym niżej zakresie*

 

Poniżej wykonawca określa części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem informacji o tych podmiotach (dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji)

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

Należy przedstawić dane podmiotów, adresy pocztowe, adresy e-mailowe, telefon, osoby uprawnione do reprezentacji, potwierdzić braku istnienia wobec podwykonawców podstaw wykluczenia.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. podmioty będące podwykonawcami nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr. 3

 

WYKAZ ZADAŃ PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA

 

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 

 

wykaz zadań pełnienia Nadzoru Inwestorskiego wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

 

Lp.

Odbiorca / Miejsce wykonania

Wartość

Zakres przedmiotowy

Data rozpoczęcia / zakończenia

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

UMOWA ZLECENIA nr …………………./2020

 

zawarta dnia ………………. 2020 r. w Kozielicach pomiędzy:

Gminą Kozielice z siedzibą w Kozielicach, NIP 853-145-74-00,

reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy- Piotra Rybkowskiego,

zwanym dalej: "Zleceniodawcą"

a

………………………………….

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”.

§ 1

 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pt. :

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice.

 1. Do zadań Inspektora Nadzoru należy :

 1. kontrola wykonywanych robót,

 2. obecność Inspektora na placu budowy min. 2 razy w tygodniu,

 3. spotkania koordynacyjne i spisanie protokołu zaawansowania robót w siedzibie Zamawiającego,

 4. informowania Zamawiającego o zaistniałych utrudnieniach oraz gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych lub pomniejszenie ilościowe w stosunku do oferty wykonawcy,

 5. rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót.

 

§ 2

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie:

Część I

Etap I : termin zakończenia do 31.05.2021 r.

Etap II : termin zakończenia do 30.11.2021 r.

Część II

Etap III : termin zakończenia do 30.06.2022 r.

 

§ 3

Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………. zł brutto (słownie: …/100 brutto). Termin płatności …….. dni do daty złożenia faktury Zamawiającemu.

 

 

 

§ 4

Inspektor nadzoru działa w granicach zawartej umowy i umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 5

Zleceniobiorca nie może powierzyć zlecone w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.

§ 6

 

W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§ 7

 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

 

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim.

 

§ 9

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zleceniodawcy i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

 

 

 

_________________ _________________

Zleceniodawca Zleceniobiorca

 

 

 


Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
15.09.2020.13.25.36 img398 (PDF, 403.66Kb) 2020-09-15 13:25:36 36

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.09.2020.14.31.20 Wybair najkorzystniejszej oferty (PDF, 62.63Kb) 2020-09-23 14:31:20 99

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
07 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
07 wrz 2020, godz. 10:56

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
23 wrz 2020, godz. 14:31