Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU fi400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE

 

Kozielice, dnia 27.08.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania ” PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI RUROCIĄGU ?400 MM, ORAZ OBNIŻENIE LUSTRA WODY NA ROZLEWISKU POD MIELNEM PYRZYCKIM, OBRĘB MIELNO PYRZYCKIE, GMINA KOZIELICE”.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Gminna Spółka Wodna Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gminna Spółka Wodna Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 698 759 014

Faks: 91 563 03 65

adres poczty elektronicznej spolka_wodna.kozielice@onet.pl

Godziny urzędowania: pon. - pt. 08.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zakres prac, które obejmuje przywrócenie drożności rurociągu ?400 MM oraz obniżenie lustra wody na Rozlewisku pod Mielnem Pyrzyckim, obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice:

 • organizacja zaplecza - oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

 • wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca składowania materiałów i maszyn oraz miejsca składowania odpadów,

 • posadowienie tymczasowego kontenera socjalnego dla pracowników,

 • zabezpieczenie przeciw pożarowe,

 • prace ziemne: wykopy rowu pod rurociąg,

 • dowóz piasku pokładowego i zagęszczenia przy użyciu zagęszczarki,

 • rozwózka materiałów budowlanych,

 • ułożenie rurociągu i studni oraz podłączenie rur do studni,

 • równanie terenu po wykopach,

 • prace końcowe i porządkowe.

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Roboty melioracyjne.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45232150-8

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 16.11.2018 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności 30 dni od dnia złożenia faktury oraz podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

 

2

Cena

 

Termin wykonania

60%

 

40%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: spolka_wodna.kozielice@onet.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : spolka_wodna.kozielice@onet.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jarosław Ileczko - Przewodniczący GSW Kozielice

tel. 698 759 014

w godzinach od pn. - Pt. 8.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 11.09.2018 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr pok. nr 13

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.09.2018 r. o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr pok. nr 13

 

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVII. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod numerem 609084-N-2018 z dnia 27.08.2018 r.

 

XVIII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 3. Wzór umowy.

 4. Kosztorys ofertowy

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.08.2018.12.58.15 OgA oszenie - tablica (DOC, 48.50Kb) 2018-08-27 12:58:15 72

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
27.08.2018.12.58.15_SIZW_Rozlewisko_II_przetarg_poprawiona_(1) (DOC, 165.00Kb) 2018-08-27 12:58:15 34
27.08.2018.12.58.40_31.07.2018.20.26.01_przedmiar_GSW (PDF, 696.15Kb) 2018-08-27 12:58:40 66
27.08.2018.12.59.27_09.08.2018.09.50.08_kosztorys_GSW (PDF, 2.89Mb) 2018-08-27 12:59:27 68

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
27 sie 2018

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
27 sie 2018, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
27 sie 2018, godz. 12:59