Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Kozielice, 2018-12-18

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Numer sprawy: BI.271.23.1.MP.2018.MI. Nazwa zadania: Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ) Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 563 03 71

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00 wt. - pt. 07.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kozielice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim o pomieszczenie kotłowni i sanitariaty wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budową przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

do 29.07.2019 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na budowie budynków użyteczności publicznej w zakresie budowlanym, instalacyjnym i konstrukcyjnym o wartości min. 200 000,00 złotych każda.

Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakesie.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

12) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

13) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

14) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

15) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

16) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

17) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

18) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

19) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

 

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

60

2

temin wykonania

40

#211

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 21.01.2019 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

sekretariat pok. nr 2

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 500876-N-2019 z dnia 04.01.2019 r.

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.01.2019.14.17.03_SIWZ (DOC, 362.50Kb) 2019-01-04 14:17:03 23
04.01.2019.14.17.26_Mielno_rozbudowa__Ewietlicy_przedmiar (PDF, 356.22Kb) 2019-01-04 14:17:26 27
04.01.2019.14.17.59__owietlica_opis (PDF, 564.68Kb) 2019-01-04 14:17:59 14
04.01.2019.14.18.20_S-6_Rozwini_acie_instalacji_CO (PDF, 30.24Kb) 2019-01-04 14:18:20 9
04.01.2019.14.18.41_S-5_Rzut_parteru_-_instalacja_CO (PDF, 65.53Kb) 2019-01-04 14:18:41 9
04.01.2019.14.18.56_S-4_Rzut_kot_Oowni_-_instalacja_CO (PDF, 39.03Kb) 2019-01-04 14:18:56 10
04.01.2019.14.19.14_S-3_Rozwini_acie_instalacji_wod.-kan. (PDF, 32.72Kb) 2019-01-04 14:19:14 7
04.01.2019.14.19.34_S-2_Rzut_parteru_-_instalacja_wod.-kan (PDF, 68.21Kb) 2019-01-04 14:19:34 11
04.01.2019.14.19.50_S-1_Rzut_kot_Oowni_-_instalacja_wod.-kan. (PDF, 41.20Kb) 2019-01-04 14:19:50 8
04.01.2019.14.20.23_P-1_Rzut_kot_Oowni (PDF, 41.84Kb) 2019-01-04 14:20:23 10
04.01.2019.14.20.38_P-2_Rzut_parteru (PDF, 79.99Kb) 2019-01-04 14:20:38 12
04.01.2019.14.20.53_P-6_Elewacja_wschodnia (PDF, 205.59Kb) 2019-01-04 14:20:53 14
04.01.2019.14.21.15_P-7_Elewacja_po_Oudniowa (PDF, 114.22Kb) 2019-01-04 14:21:15 16
04.01.2019.14.21.30_P-8_Aksonometria (PDF, 90.78Kb) 2019-01-04 14:21:30 12
04.01.2019.14.21.48_K-1_Rzut__Oaw_fundamentowych (PDF, 36.73Kb) 2019-01-04 14:21:48 11
04.01.2019.14.22.02_K-2_Rzut_kot_Oowni_-_konstrukcja (PDF, 40.78Kb) 2019-01-04 14:22:02 11
04.01.2019.14.22.21_K-3_Rzut_parteru_-_konstrukcja (PDF, 61.93Kb) 2019-01-04 14:22:21 14
04.01.2019.14.22.38_K-4_Rzut_konstrukcji_dachu (PDF, 48.26Kb) 2019-01-04 14:22:38 15
04.01.2019.14.23.00_I-1_Rzut_przyziemia (PDF, 30.38Kb) 2019-01-04 14:23:00 11
04.01.2019.14.23.11_I-2_Rzut_parteru (PDF, 48.08Kb) 2019-01-04 14:23:11 15
04.01.2019.14.23.39_I-3_Przekraij_A-A (PDF, 27.72Kb) 2019-01-04 14:23:39 18
04.01.2019.14.23.55_I-4_Przekraij_B-B (PDF, 29.42Kb) 2019-01-04 14:23:55 12
04.01.2019.14.24.11_I-5_Elewacja_wschodnia (PDF, 187.95Kb) 2019-01-04 14:24:11 14
04.01.2019.14.24.30_I-6_Elewacja_po_Oudniowa (PDF, 91.98Kb) 2019-01-04 14:24:30 16
04.01.2019.14.24.50_I-7_Aksonometria (PDF, 78.83Kb) 2019-01-04 14:24:50 12
04.01.2019.14.25.07_E-1_Rzut_kot_Oowni_-_instalacja_elektryczna (PDF, 45.24Kb) 2019-01-04 14:25:07 11
04.01.2019.14.25.20_E-2_Rzut_parteru_-_instalacja_elektryczna (PDF, 76.57Kb) 2019-01-04 14:25:20 12
04.01.2019.14.25.32_E-3_Rzut_parteru_-_instalacja_elektryczna (PDF, 76.68Kb) 2019-01-04 14:25:32 11
04.01.2019.14.25.53_E-3_Schemat_ideowy_instalacji_elektrycznej (PDF, 29.33Kb) 2019-01-04 14:25:53 11
04.01.2019.14.26.11__owietlica_Mielno_przy_O__cza_opis (PDF, 308.75Kb) 2019-01-04 14:26:11 10

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.01.2019.09.16.42 Wyja Enienie nr 1 (DOC, 30.00Kb) 2019-01-09 09:16:42 49

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.01.2019.12.04.31 Protokai O z sesji otwarcia (PDF, 44.66Kb) 2019-01-22 12:04:31 23

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
04 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
04 sty 2019, godz. 14:15

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
22 sty 2019, godz. 12:04