Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci.

 

Kozielice, dnia 03.11.2021 r.

 

BI.271.8.1.K.2021.MI

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie regulaminu . Nazwa zadania ” Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 346 i 346 orazz hydrantowy na końcu sieci”.

 

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice nr 11.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 5611130

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 11.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PVC fi110 o długości ok. 120 mb. wraz z dwoma przyłączami fi32 i studniami wodomierzowymi szt. 2, oraz węzłem hydrantowym na działce nr 391 dr w obrębie Kozielice, gmina Kozielice , gmina Kozielice.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : Roboty sieciowe

Nazwa zamówienia : roboty montażowe branży sanitarnej.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Do 17.12.2021 r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Warunki płatności:

 

Termin płatności: 28.01.2022 r.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100%

#112

X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.

 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, sposobem przygotowania oraz złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie (dopuszcza się korespondencje faxem z potwierdzeniem dostarczenia oraz email: inwestycje@kozielice.pl ). Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, które wpłyną do siedziby Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie warunków zamówienia w niniejszym ogłoszeniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana (dopuszcza się faxem za potwierdzeniem oraz email : inwestycje@kozielice.pl ) wszystkim uczestnikom postępowania bez przekazania źródła zapytania.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść i dokumenty ogłoszenia.

 

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Inspektor - Michał Ileczko

tel. 91 561 11 41

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

 

 

Inspektor - Beata Stasiak

tel. 91 561 11 31

fax. 91 563 03 65

w godzinach od pn. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.00 - 15.00

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia 19.11.2021 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sekretariat pok. nr 2

 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 19.11.2021 r. o godz. 12.10

w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Ulica Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Pokój nr sala posiedzeń pok. nr 10

 

XV. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

"Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 w obrębie Kozielice, gmina Kozielice"

nie otwierać przed termin otwarcia ofert, 19.11.2021 r. godz. 12.10"

 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

XVI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

XVIII. Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73,
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych w Urzędzie gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 a) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Kozielicach,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy

dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób

przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która

jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania

danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z

przepisów prawa,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia

się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec

podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

 

XIX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy.

 2. Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym.

 3. Wzór umowy.

 4. Projekt

 

 

 

Kierownik zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

 

Dane dotyczące wykonawcy

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ................................................

Numer faksu: ................................................

Numer REGON/KRS/CEIDG: ................................................

Numer NIP/PESEL: ................................................

 

Dane dotyczące zamawiającego

 

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

 

Zobowiązania wykonawcy

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty na zadanie: ” Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 346 i 346 orazz hydrantowy na końcu sieci.

Cena oferty

 

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

 

 

Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

 

Informuję, że:

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........,

 

 

 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... zł. netto*

 

Oświadczam, że:

 

wykonam zamówienie publiczne w terminie: …………………….

termin płatności: do 28.01.2022 r.

 

 

Dokumenty

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

 

 

Zastrzeżenie wykonawcy

 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

 

Adres wykonawcy .................................................................................................

 

Miejscowość ................................................ Data .....................

 

 • Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

 • do kontaktów z zamawiającym,

 • odpowiedzialne za wykonanie umowy

 • pełnomocnik wykonawcy

 • pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

 

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy / faks

Zakres odpowiedzialności / umocowania

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

UMOWA nr 271.8.K.2021

 

zawarta w dniu ………………. r. w Kozielicach, pomiędzy:

 

Gminą Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice,

reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy Kozielice mgr Piotra Rybkowskiego

zwany w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

 

a

 

…………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

1. ………………………….

o następującej treści:

 

§ 1

 

 1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz w wyniku przeprowadzonych negocjacji, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje do:

Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 346 i 346 orazz hydrantowy na końcu sieci.

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Wytyczenie trasy wodociągu,

 2. Wykopy, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku,

 3. Ułożenie rurociągu na podsypce piaskowej, zasypanie i utwardzenie wykopu,

 4. Odtworzenie trasy rurociągu,

 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

 

Po stronie Zamawiającego jest obsługa archeologiczna.

 

§ 2

 

 1. Termin wykonania prac do 17.12.2021 r.

 

§ 3

 

 1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową nie przekroczy kwoty (łącznie z podatkiem VAT) …………. zł (słownie: ………………..)

 2. Faktura (100%) płatność po zakończeniu i podpisaniu protokołu odbioru, termin płatności do 28.01.2022 r.

 3. Jeżeli w toku prowadzonych prac zajdzie konieczność wykonania robót wychodzących poza zakres umowny a okażą się niezbędne do wykonania w celu prawidłowego wykonania umowy zostanie sporządzony protokół konieczności wykonania prac dodatkowych oraz zostanie wprowadzony aneks do niniejszej umowy.

 4. Jeżeli w toku prowadzonych prac zajdzie konieczność zmniejszenia ilość robót wg oferty Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego aby spisać protokół konieczności pomniejszenia zakresu prac i materiałów oraz ulegnie zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

 

§ 4

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności

cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

 1. roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

 2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie

objętym inwestycją.

 1. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę

przedstawione do

akceptacji Zamawiającemu przed terminem realizacji podanym w umowie i następnie

przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów

ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu

uzyskania ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 3, a koszty, jakie poniósł

opłacając składki ubezpieczeniowe będą podlegały potrąceniu z płatności należnych

Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

5. Zmiany do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą

Zamawiającego

 

§ 5

 

 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

 2. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości robót do odbioru wyznacza datę i rozpoczyna postępowanie przygotowawcze do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do użytkowania. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, przedstawiciel Zamawiającego

 3. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca obowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego/ pismo zgłaszające odbiór/ - nie wcześniej niż na 7 dni przed planowanym terminem zakończenia realizacji zamówienia.

 4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty.

 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

 1. Strony postanawiają, że z czynnością odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

 3. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

 4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

 

§ 6

 

 1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu dwóch lat gwarancji.

 2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy.

 3. Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi i Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem umowy.

 

§ 7

 

 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności tej zmiany.

 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

§ 8

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących warunkach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

 2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

 3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy;

 4. Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

 5. Wykonawca przerwał prace budowlane i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

 6. Jakość i terminowość prac budowlanych nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień,

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli;

 1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy;

 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy;

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie

 

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

1. Kodeks Cywilny

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3. Przepisy prawa budowlanego

 

§ 10

 

 1. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egzemplarzach w tym dwa egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy,

 2. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

 1. Wybrana oferta Wykonawcy,

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
09.11.2021.13.43.54 siec woz (PDF, 14.37Kb) 2021-11-09 13:43:54 47

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.11.2021.12.34.53 woz kozielice (PDF, 48.91Kb) 2021-11-22 12:34:53 90

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
23.11.2021.11.14.00 wybor oferty woz (PDF, 52.67Kb) 2021-11-23 11:14:00 88

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
05 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
05 lis 2021, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
23 lis 2021, godz. 11:14