Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022

 

Kozielice, dnia 19.10.2021r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GKD.ZP.271.13/2021.AH

 

Nazwa zadania:

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Zarządzenia nr 11.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r., Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 561 11 30

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej           www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:                pon. 8.00 – 16.00, wt.-pk 7.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotne warunki zamówienia oraz przyszłej umowy:

 

www.bip.kozielice.pl , zakładka: zamówienia publiczne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Rodzaj zamówienia : dostawy

Nazwa zamówienia :

Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej  w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 w okresie od   listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2022r. w ilości  ok.  33 000 litrów.

Przewiduje się dostawy jeden raz w miesiącu w ilości ok. 5 500 litrów.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09135 100-5 – olej opałowy

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 Od listopada 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

 

VII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

 Cena

100 %

#112

 

IX. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia:  28.10.2021r. do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

GMINA KOZIELICE

KOZIELICE 73,

74-204 KOZIELICE

Pokój nr 2 – sekretariat.

 

 

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 28.10.2021r. , o godz. 10.15

GMINA KOZIELICE

KOZIELICE 73,

74-204 KOZIELICE

Pokój nr 10 – sala konferencyjna.

 

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Wójt Gminy Kozielice

/-/ Piotr Rybkowski

____________________________________

Kierownik zamawiającego


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.10.2021.11.35.18 Og Ooszenie - olej opa Oowy 2021-2022 (PDF, 180.40Kb) 2021-10-20 11:35:18 86

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
20.10.2021.11.35.18_ZAPYTANIE_OFERTOWE_-_olej_opa_Oowy_2021-_2022 (PDF, 251.99Kb) 2021-10-20 11:35:18 2
20.10.2021.11.35.36_Formularz_ofertowy_olej_opa_Oowy_2021-2022 (DOCX, 12.87Kb) 2021-10-20 11:35:36 2
20.10.2021.11.35.53_Wzair_umowy_olej_opa_Oowy_2021-2022 (DOCX, 17.15Kb) 2021-10-20 11:35:53 2

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.10.2021.12.09.52 Protokai O z otwarcia ofertimg20211028 12042309 (PDF, 303.91Kb) 2021-10-28 12:09:52 38

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
20 paź 2021

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
20 paź 2021, godz. 11:35

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
04 lis 2021, godz. 07:36