Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do punktu przedszkolnego w ramach projektu unijnego "Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice".


Kozielice: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO: UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKONEGO W GMINIE KOZIELICE
Numer ogłoszenia: 719 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIELICACH.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOZU DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO: UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKONEGO W GMINIE KOZIELICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W RAMACH DOWOZU DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE KOZIELICE 2 x DZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 19.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄŚĆ UDZIAŁ OFERENCI, KTÓRZY ZŁOŻĄ OFERTĘ POPRAWNĄ POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I FORMALNYM ZGODNĄ Z SIWZ.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty ofertowe należy przedstawić w następującej kolejności: 1. Imienny wykaz osób upoważnionych do podejmowania czynności prawnych, w tym zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo. 2. Oferta- wzór E wraz z załącznikami. 3. Oświadczenia wymagane Ustawą- Prawo Zamówień Publicznych- wzór A wraz z za-łącznikami. 4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 5 Ustawy- Prawo Zamówień Publicznych- wzór D Oferent składa w terminie określonym w pkt. 3.2. SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozielice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół szkół w Kozielicach- sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE O ZAMA WIENIU ZAMIESZCZONE W BZP (DOC, 30.50Kb) 2010-01-05 07:31:13 18

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
DOWA_Z_DZIECI_DO_PUNKTU_PRZEDSZKOLNEGO (DOC, 326.00Kb) 2010-01-05 07:31:13 153

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wynik postA powania - dowozy (DOC, 115.00Kb) 2010-02-25 13:13:19 30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
05 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
05 sty 2010, godz. 07:31

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
25 lut 2010, godz. 13:13