Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza, spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00zł.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.kozielice.pl/ zakładka zamówienia publiczne

\"0x01

Kozielice: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza , spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 329588 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza , spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń z przesyłem do Trzeborza , spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki, 2 300 000,00 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  * Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik 1 SIWZ, * zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, *Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania - wg wzoru oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ, * Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ, * Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii),;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kozielice.pl/ zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73 , 74-204 Kozielice, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.08.2013.13.31.05 OgA oszenie (DOC, 45.00Kb) 2013-08-14 13:31:05 53

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.08.2013.13.31.19_specyfikacja_gmina_kozielice (DOC, 95.00Kb) 2013-08-14 13:31:19 394

Wyjaśnienia i modyfikacje

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
06.09.2013.13.14.36 zmiana terminu II (DOC, 25.50Kb) 2013-09-06 13:14:36 29

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.09.2013.11.29.20 zawiadomienie (DOC, 31.50Kb) 2013-09-24 11:29:20 18

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
14 sie 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
14 sie 2013, godz. 13:30

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
29 paź 2013, godz. 10:16