Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kozielice.pl

\"0x01

Kozielice: Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity, Budowa sieci wodociągowej w Siemczynie, Budowa sieci wodociągowej Trzebórz - Podborze w kwocie 212 720,00 zł
Numer ogłoszenia: 241284 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.kozielice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity, Budowa sieci wodociągowej w Siemczynie, Budowa sieci wodociągowej Trzebórz - Podborze w kwocie 212 720,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu-pożyczki długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity, Budowa sieci wodociągowej w Siemczynie, Budowa sieci wodociągowej Trzebórz - Podborze w kwocie 212 720,00 zł a) okres spłaty kredytu: od dnia 20 05 2014 r. do dnia 20 05 2020 r. w następujących terminach i ratach: 1 20 05 2014r 10 000,00 zł 2 20 05 2015r 30 000,00 zł 3 20 05 2016r 50 000,00 zł 4 20 05 2017r 30 000,00 zł 5 20 05 2018r 70 000,00 zł 6 20 05 2019r 12 720,00 zł 7 20 05 2020 10 000,00 zł b) Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych), ostatniego dnia kwartału, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego kwartału, w którym została podpisana umowa, c) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu 212 720,00 zł do dnia: 31 08 2013 r. d) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, e) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, f) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco. g) h) Zamawiający dopuszcza możliwość sfinansowania inwestycji kredytem z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.05.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i na oświadczeniach dołączonych do oferty, których wykaz zamieszczono w punkcie 9 SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru - załącznik 1 SIWZ, - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.) bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania - wg wzoru oświadczenia - załącznik nr 2 SIWZ, - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru oświadczenia - załącznik nr 3 SIWZ, -Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozielice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kozielice 74-204 Kozielice 73 pok nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Kozielice , 73-204 Kozielice 73 sekretariat pok nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.12.42.57 ogA oszenie (DOC, 49.50Kb) 2013-06-24 12:42:59 29

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.06.2013.12.44.26_specyfikacja_gmina_kozielice (DOC, 93.00Kb) 2013-06-24 12:44:26 115

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01.07.2013.10.45.25 WyjaA nienia (DOC, 51.00Kb) 2013-07-01 10:45:25 62
26.06.2013.14.07.10 wyjaA nienie 1 (DOC, 52.50Kb) 2013-06-26 14:07:10 61
28.06.2013.11.06.14 WyjaA nienia poA yczka (DOC, 34.00Kb) 2013-06-28 11:06:14 82

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.07.2013.12.08.13 zawiadomienie (DOC, 34.00Kb) 2013-07-04 12:08:13 82

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
24 cze 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
24 cze 2013, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
04 lip 2013, godz. 12:08