Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

"Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach" w ramach projektu Utworzenie punktu przedszkolnego w Gminie Kozielice.


Kozielice: Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach
Numer ogłoszenia: 245675 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIELICACH.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie wyżywienia dziennego podopiecznym Zespołu Szkół w Kozielicach pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Przez wyżywienie rozumie się: * śniadanie * drugie śniadanie * obiad * podwieczorek dla 25 dzieci..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ogólne: W organizowanym postępowaniu, może wziąć udział każdy Wykonawca, który złoży wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty których wymaga Zamawiający oraz spełnia warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1.1.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ustawy, 1.5. złoży ofertę ważną i nie podlegającą odrzuceniu w myśl art. 89 ustawy; 2. Warunki szczegółowe 2.1. Warunek określony w punkcie 1.1. (posiadanie uprawnień do wykonywania czynności) uznaje się za spełniony gdy wykonawca: 2.1.1. posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą; 2.1.2. spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów, zgodnie z art.27 ust. 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. O warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 265) 2.2. Warunek określony w punkcie 1.2. uznaje się za spełniony gdy wykonawca: 2.2.1 posiada specjalistyczny środek transportu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz.U. z 2003r. Nr 21, poz. 179) 2.2.2. zatrudnia pracowników (za pracowników uważa się także wykonawców będących osobami fizycznymi) posiadających: aktualne badania przeprowadzone dla celów sanitarno-epidemiologicznych;.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kozielice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Kozielicach 74-204 Kozielice 73.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2010 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 15.02.2010.

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty..

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie na str. BIP (DOC, 33.00Kb) 2009-12-17 07:50:54 67

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ_wyzywienie (DOC, 416.00Kb) 2009-12-17 07:50:54 451

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wyjaA nienie do SIWZ (DOC, 23.00Kb) 2010-01-13 08:29:45 65

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wynik postA powania-doA ywianie (DOC, 119.00Kb) 2010-02-25 13:13:49 95

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
17 gru 2009

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
17 gru 2009, godz. 07:50

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
25 lut 2010, godz. 13:13