Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.bip.kozielice.pl

0x01 graphic

Kozielice: Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego
Numer ogłoszenia: 268530 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.kozielice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przetarg podzielono na 2 części

Część 1 dotyczy świadczenia usług cateringowych dla dzieci w Zespole Szkół w Kozielicach (szkoła podstawowa i gimnazjum).

Część 2 dotyczy świadczenia usług cateringowych dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Kozielicach.

Część 1 zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie posiłku szkolnego uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej dla ok. 200 uczniów (Przyjmuje się, że w ciągu 2 lat po odliczeniu dni wolnych od nauki dzieci uczęszczają do szkoły przez 376 dni) 2.2. Przez posiłek, o którym mowa w pkt. 2.1. rozumie się: porcję zupy lub drugie danie spełniające następujące minimalne warunki: Gramatura gorącego posiłku obiadowego : - zupa 450 ml

- drugie danie: ziemniaki, kasza, ryż, makaron- min.200g

-mięso -min 80 g.

-pierogi- min 250 g

-surówka- min 100g

2.3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) o bezpieczeństwie żywienia oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Planuje się następujące zróżnicowanie posiłków: 3 razy w tygodniu- zupa +chleb , 2 razy w tygodniu- drugie danie, które uwzględnia 1 raz w miesiącu wydanie posiłku mącznego (typu: pierogi, kopytka, pyzy itp.) Posiłki powinny być dostarczane do Zespołu Szkół w godz. 9.00-10.00 własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach , które zapewnią odpowiednie utrzymanie temperatury. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczania opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby, która wyda poporcjowane posiłki uczniom. Wykonawca usługi na podstawie kalkulacji własnej, może dokonać sprzedaży posiłków innym osobom nie objętym niniejszym zamówieniem ( tj. uczniom, nauczycielom, pracownikom) w cenie równej jaką podał w ofercie .

Część 2 zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa dzieciom- podopiecznym Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach całodziennego wyżywienia wedle zadeklarowanej liczby godzin przebywania dziecka w placówce. Grupa wiekowa dzieci: 3-5 lat. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dzieciom z Punktu Przedszkolnego pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku obejmując również okres wakacji. Przyjmuje się, że przez okres 2 lat wykonywania zamówienia po odliczeniu dni wolnych i świątecznych jest to 420 dni. Poniższa tabela przedstawia wymaganą ilość posiłków dla dzieci na chwilę obecną. Te dane mogą nieznacznie ulec zmianie od miesiąca września 2014 r. po dokonaniu naboru uzupełniającego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o zmianie liczby posiłków stałych oraz zmianie liczby posiłków w razie długotrwałych nieobecności dzieci. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji o ilości posiłków Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.

Posiłek Ilość dzieci

śniadanie 23

zupa 23

II danie 23

podwieczorek 23

2.3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) o bezpieczeństwie żywienia oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki powinny być dostarczane do Zespołu Szkół w godz. 8.20-8.30. własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach , które zapewnią odpowiednie utrzymanie temperatury. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczania opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków (kubki, talerzyki, sztućce)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przewiduje się pobranie wadium dla części 1 zamówienia w wysokości 6000,00 które należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert tj. do 20.08.2014r. godz. 11.30 na konto Urzędu Gminy Kozielice nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 Dla części 2 zamówienia nie przewiduje się pobrania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uznaje się za spełniony gdy wykonawca udokumentuje: - posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiada środek transportu, którym może przewozić żywność w odpowiednich termosach; decyzja/dokument potwierdzający z jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Warunek określony w tym punkcie uznaje się za spełniony, gdy wykonawca przedstawi odpowiednią decyzję/dokument potwierdzający z jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zatrudnia pracowników w ilości co najmniej 5 niezbędnych do wykonania zamówienia (za pracowników uważa się także wykonawców będących osobami fizycznymi) posiadających: aktualne badania przeprowadzone dla celów sanitarno-epidemiologicznych; Warunek określony w tym punkcie uznaje się za spełniony, gdy wykonawca przedstawi odpowiednią decyzję/dokument potwierdzający z jednostki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • . w celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy złożyć informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 10 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Referencje od co najmniej 1 zamawiającego, u którego wykonawca wykonywał lub wykonuje usługi cateringowe na podobną skalę. Nie wymagamy referencji od firmy, która dopiero zaczęła działalność gospodarczą.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru - załącznik nr 1, 2. oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ustawy PZP oraz nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy PZP - załącznik nr 2 , 3.Projekt umowy -załącznik 3 lub 3A

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozielice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Gminy Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice sekretariat pok nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 11:30, miejsce: Urzad Gminy Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice sekretariat pok nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenia usług cateringowych dla dzieci w Zespole Szkół w Kozielicach (szkoła podstawowa i gimnazjum)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, dostawa i wydawanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie, dostawa i wydanie posiłku szkolnego uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej dla ok. 200 uczniów (Przyjmuje się, że w ciągu 2 lat po odliczeniu dni wolnych od nauki dzieci uczęszczają do szkoły przez 376 dni) 2.2. Przez posiłek, o którym mowa w pkt. 2.1. rozumie się: porcję zupy lub drugie danie spełniające następujące minimalne warunki: Gramatura gorącego posiłku obiadowego : - zupa 450 ml - drugie danie: ziemniaki, kasza, ryż, makaron- min.200g -mięso -min 80 g. -pierogi- min 250 g -surówka- min 100g 2.3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) o bezpieczeństwie żywienia oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Planuje się następujące zróżnicowanie posiłków: 3 razy w tygodniu- zupa +chleb , 2 razy w tygodniu- drugie danie, które uwzględnia 1 raz w miesiącu wydanie posiłku mącznego (typu: pierogi, kopytka, pyzy itp.) Posiłki powinny być dostarczane do Zespołu Szkół w godz. 9.00-10.00 własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach , które zapewnią odpowiednie utrzymanie temperatury. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczania opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby, która wyda poporcjowane posiłki uczniom. Wykonawca usługi na podstawie kalkulacji własnej, może dokonać sprzedaży posiłków innym osobom nie objętym niniejszym zamówieniem ( tj. uczniom, nauczycielom, pracownikom) w cenie równej jaką podał w ofercie ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenia usług cateringowych dla dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Kozielicach..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa dzieciom- podopiecznym Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Kozielicach całodziennego wyżywienia wedle zadeklarowanej liczby godzin przebywania dziecka w placówce. Grupa wiekowa dzieci: 3-5 lat. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wytworzenie i dostawa całodziennego wyżywienia dzieciom z Punktu Przedszkolnego pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku obejmując również okres wakacji. Przyjmuje się, że przez okres 2 lat wykonywania zamówienia po odliczeniu dni wolnych i świątecznych jest to 420 dni. Poniższa tabela przedstawia wymaganą ilość posiłków dla dzieci na chwilę obecną. Te dane mogą nieznacznie ulec zmianie od miesiąca września 2014 r. po dokonaniu naboru uzupełniającego. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o zmianie liczby posiłków stałych oraz zmianie liczby posiłków w razie długotrwałych nieobecności dzieci. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania informacji o ilości posiłków Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem. Posiłek Ilość dzieci śniadanie 23 zupa 23 II danie 23 podwieczorek 23 2.3. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25.08.2006 r. (Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225) o bezpieczeństwie żywienia oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki powinny być dostarczane do Zespołu Szkół w godz. 8.20-8.30. własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach , które zapewnią odpowiednie utrzymanie temperatury. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczania opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków (kubki, talerzyki, sztućce)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.08.2014.10.39.38 OgA oszenie nadane w BZP (DOC, 83.50Kb) 2014-08-12 10:39:39 37

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.08.2014.10.39.56_SIWZ-_doA_ywianie_2014_r.ZS_Kozielice (DOC, 207.00Kb) 2014-08-12 10:39:56 81

Wynik postępowania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
12 sie 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
12 sie 2014, godz. 10:39

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
26 sie 2014, godz. 13:27