Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych

 

Kozielice: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice

i jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie tel. 91 5630377 w.36, 5630371, faks 91 5630365

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych do 29 punktów poboru energii na okres 12-tu miesięcy. Łączne zużycie energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru przez okres 12-tu miesięcy 201 432 kWh (+/-10%).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059).

Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów

złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,

zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów określonych w

pkt XXIII - XXIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.

3. Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redakcyjnych umowy,

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw

i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

4. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne

dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w

rejestrach publicznych.

5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.kozielice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73; 74-204 Kozielice ; sekretariat pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.06.2013 godzina 12:00,

miejsce: Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73; 74-204 Kozielice; sekretariat pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu

Zamówień Publicznych z numerem 205 738.

Kozielice, dnia 28maja 2013 r.  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.05.2013.11.30.20 ogA oszenie BIP (PDF, 171.32Kb) 2013-05-28 11:30:20 40

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
28.05.2013.11.30.43_SIWZ_Kozielice (PDF, 338.77Kb) 2013-05-28 11:30:43 334

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
03.06.2013.07.19.37 Odpowiedzi (DOC, 304.00Kb) 2013-06-03 07:19:37 60

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.06.2013.07.43.45 Kozielice ogA oszenie (DOC, 34.50Kb) 2013-06-13 07:43:45 80

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08.07.2013.14.13.00 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 32.50Kb) 2013-07-08 14:13:00 91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
28 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
28 maj 2013, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
08 lip 2013, godz. 14:13