Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice.

 

Kozielice, 2020-01-07

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: BI.271.1.1.Ś-R.K.2020.MI.

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń, gmina Kozielice

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 563 03 71

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 07.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kozielice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa ścieżki rowerowej na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno Użytkowego załączonego od niniejszej specyfikacji. Projektowana droga rowerowa charakteryzować się będzie następującymi parametrami: a) klasa techniczna drogi: droga rowerowa; b) całkowita długość drogi: ok. 11.25 km. c) prędkość projektowa: Vp=30 km/h, d) konstrukcja nawierzchni jezdni : bitumiczna; e) szerokość jezdni : 2,50 m (lokalnie dopuszcza się 2,0 m); f) szerokość pobocza : min. 0,50 m każde; g) pochylenie niwelety jezdni : max 6 %; h) odwodnienie : powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne; i) stopień trudności trasy : łatwa, dla wszystkich rowerzystów i rodzin z dziećmi. Nawierzchnię drogi rowerowej przewiduje się wykonać z mieszanki mineralno - asfaltowej. Projektowane warstwy konstrukcyjne należy posadowić na podłożu zakwalifikowanym do grupy nośności podłoża G1 (odpornym na działanie mrozu) i charakteryzującym się nośnością wyrażoną poprzez wtórny moduł odkształcenia E2 ? 80 Mpa. W przypadku gdy podłoże gruntowe nie będzie można doprowadzić do w/w parametrów to należy przewidzieć jego wzmocnienie. Na odcinku szlakowym przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 (WT-2 2014) 5 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C50/30 (WT-4 2010) 15 cm - niewysadzinowe podłoże doprowadzone do nośności E2 ? 80 MPa, grubości warstwy wzmacniającej podłoże (warstwy ulepszonego podłoża, warstwy mrozoochronnej) należy dobrać w zależności od grupy nośności podłoża i głębokości przemarzania. W ciągu planowanej drogi rowerowej przewiduje się lokalizację 3 punktów (miejsc) obsługi rowerzystów (zwanych w skrócie MOR). Miejsca te przewiduje się zagospodarować w następujący sposób (dotyczy każdego MOR): - wyrównanie i utwardzenie terenu na powierzchnic ok. 250 - 300 m2 mieszanką niezwiązaną 0/31,5 grubości 15 cm, - ustawienie min. Dwóch lamp hybrydowych (panel słoneczny wraz z niewielkim wiatrakiem) o wysokości słupa min. 5,0 m i źródle światła LED min. 20 W (min. 2200 lm), - ustawienie drewnianej altany / wiaty odpoczynkowej wraz z drewnianą podłogą, stołem, i ławkami (min. 2 szt.) w środku o powierzchni min. 20 m2 i wysokości min. 3,0 m, - ustawienie min. 2 szt. stojaków drewnianych dla rowerów, każdy wyposażony w 5 stanowisk, - ustawienie kamiennego miejsca na ognisko wraz z rusztem na wysięgniku,- ustawienie min. dwóch stołów piknikowych (wraz z ławkami), - ustawienie min. czterech ławek wolnostojących, - ustawienie min. dwóch drewnianych koszy na śmieci,- ustawienie samoobsługowej stacji naprawy rowerów, - ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej o wymiarach 200 x 150 cm zawierającej informacje o miejscowości w sąsiedztwie której zlokalizowany jest MOR ( dane liczbowe, historyczne, zdjęcie aktualne i historyczne etc), - ustawienie drewnianej tablicy informacyjnej o wymiarach 135 x 100 cm zawierającej informację o lokalizacji miejsca w odniesieniu do całej drogi rowerowej (z oznaczeniami miejscowości i odległościami od nich, miejsc charakterystycznych i widokowych etc), - wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z zadaszonym punktem czerpania wody (np. w formie zdroju wodnego), - zagospodarowanie terenu w postaci roślin i krzewów ozdobnych. Opisane rozwiązania są odpowiedzą na potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych i przyczynią się do zagospodarowania terenów pokolejowych na potrzeby rekreacyjne i edukacyjne. Projektowana ścieżka będzie nie tylko pełnić funkcję rekreacyjną ale także edukacyjną poprzez zamontowane tablice informacyjne. Ponadto ścieżka będzie służyć mieszkańcom w celu przemieszczenia się do miejsc pracy. Projektowana ścieżka jako rewitalizacja szlaku komunikacyjnego na nieczynnym torowisku kolejowym ( przeznaczonej również dla pieszych ) na odcinku granica gminy Kozielice - Siemczyn - Trzebórz - Tetyń.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45232452-5 Roboty odwadniające

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 Wyrównywanie terenu

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

 

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- do 30.10.2020 r.

Roboty budowlane wraz z pozwoleniem na użytkowanie

- do 30.10.2022 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Informacja o posiadanych środkach lub możliwości kredytowej Wykonawcy do wykonania zamówienia w wysokości min. 500 000.00 tyś zł

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na budowa drogi

bitumicznej lub ścieżki rowerowej długości min. 2 km o wartości łącznie do 3 mln zł.

b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji

zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona - Zamawiający

wymaga aby osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadała uprawnienia

budowlane branży drogowej

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu.

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów należy złożyć również zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z SIWZ.

Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:

 

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

10) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

12) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

13) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy,

14) decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych,

15) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

 

IX. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000.00, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

 

Wykonawców obowiązują ustalenia dot. wadium zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

cena

60

2

termin gwarancji jakości

40

#211

XI. Składanie ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 27.01.2020 r. godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

Pokój nr 2 sekretariat

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotycz

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Nie dotyczy

 

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

 

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

 

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Informacje na temat współfinansowania:

 

Niniejsze postępowanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Projekt pt. „Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torowiska na odcinku Kozielice - Tetyń” nr RPZP.09.03.00-32-0038/18-00,

Oś Priorytetowa RPZP.09.00.00 Infrastruktura publiczna,

Działanie RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Cel Tematyczny 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich,

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zmniejszone zagrożenie wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

 

XVIII. Inne informacje:

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr 502156-N-2020. Data zamieszczenia 13.01.2020 r.

  2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności nr 1226740 z dnia 13.01.2020

  3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice w dniu 13.01.2020 r.

 

___________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.01.2020.12.06.43 Og Ooszenie nr 502156 (DOC, 101.00Kb) 2020-01-13 12:06:43 70

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
13.01.2020.12.06.43_SIWZ (DOC, 410.50Kb) 2020-01-13 12:06:43 70
13.01.2020.12.09.08_KOZIELICE_-_PFU_Droga_rowerowa (PDF, 23.57Mb) 2020-01-13 12:09:08 47
13.01.2020.12.11.13_POMOCNICZY_PRZEDMIAR_ROBaeT_DO_PFU (PDF, 1.29Mb) 2020-01-13 12:11:13 56

Wyjaśnienia i modyfikacje

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.01.2020.11.52.08 protokol z sesji otwarcia (PDF, 43.07Kb) 2020-01-30 11:52:08 49

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
30.01.2020.13.35.28 Og Ooszenie nr 510018045 u udzielenie zamaiwienia (DOC, 43.00Kb) 2020-01-30 13:35:28 28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
13 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Michał Illeczko

Data publikacji:
13 sty 2020, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
30 sty 2020, godz. 13:35