Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino

 

 

 

Kozielice, 2016-08-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BI.271.1.WOD.Cz-Z/K/2016. Nazwa zadania: „Zaprojektuj i wybuduj odcinek sieci wodociągowej z miejscowości Czarnowo do miejscowości Zadeklino”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2010) Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73, zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego Gmina Kozielice

Adres zamawiającego Kozielice 73

Kod Miejscowość 74-204 Kozielice

Telefon: 91 563 03 77

Faks: 91 563 03 65

adres strony internetowej www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania: pon. 08.00 - 16.00, wt. - pt. 07.00 - 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kozielice.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Kozielice, I piętro, pokój nr 12 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w zakresie

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego, z elementami spełniającymi wymagania

dla zakresu projektu wykonawczego w wersji elektronicznej (na dysku CD w

jednym pliku w formacie pdf) i papierowej dla zadania, w tym:

  • wszelkie uzgodnienia wymagane przez instytucje i władze w celu uzyskania opinii, uzgodnienia, zgody i pozwolenia niezbędne ZAMAWIAJĄCEMU do przygotowania i przeprowadzenia budowy,

  • przedmiar robót (w formie papierowej i elektronicznej na dysku CD w pliku z rozszerzeniem pdf),

  • uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu złożenia odpowiedniego oświadczenia,

  • uzyskanie zgody właścicieli gruntów na umieszczenie sieci

  • uzyskanie koniecznych zatwierdzeń i uzgodnień projektu wymaganych przez właściwe służby ZAMAWIAJĄCEGO, które należy dołączyć do każdego egzemplarza projektu,

  • uzyskanie szczegółowego uzgodnienia dotyczącego zajęcia pasa drogowego, przez co rozumie się ustalenie warunków przywrócenia infrastruktury pasa drogowego do stanu poprzedniego,

  • mapy do celów projektowych

  • Potwierdzenie złożenia dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego celem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 

1. Sieć wodociągowe:

 • projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami,

 • włączenie do istniejącego wodociągu PVC dn 110 x szt 1,

 • budowa węzła do podnoszenia ciśnienia z robotami elektrycznymi,

 • montaż sieci wodociągowej z rur PE dn. 110 L=2300,0 mb,

 • przewiert pod drogą wojewódzką R.O. dn 180mm L=15 mb,

 • przewiert pod drogą powiatową R.O. dn 180mm L=15 mb

 • przewiert pod kanałem Czarnowo - Parnica L=10 mb

 • montaż węzłów hydrantowych dn. 80 kpl. 2

 • obsługa geodezyjna i zajęcie pasa drogowego

2. Przyłącze wodociągowe 1 kpl.

 • włączenie do rurociągu PE dn 110 ( nawiertka, obudowa, skrzynka płytka, oznakowanie kpl. x 1

 • montaż studni wodomierzowej dn 1000 z polmerobetonu

 • montaż węzła wodomierzowego z wodomierzem dn 15 kpl. x 1

 • montaż punktu poboru wody 2,0 mb za studnią z kranem czerpalnym dn 20

 • montaż przyłącza wodnego z rur PE dn 32 L=5,0 mb

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2017-05-05

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

wykaz robót budowlanych powinien być adekwatny do przedmiotu zamówienia potwierdzone referencjami

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -odpowiedniego potencjału technicznego

pozwalającego na wykonanie zadanie oraz osobami posiadającymi odpowiednie

kwalifikacje do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -zdolności finansowej pozwalającej w

całości wykonać zadanie inwestycyjne

 

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

 

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000.00 złotych, słownie: piętnaście tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

90

2

Termin wykonania

10

#112

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2016-08-23 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

Pokój nr 2 Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-23, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

Pokój nr 13 Sala posiedzeń

 

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 300659 Data zamieszczenia 10.08.2016 r.

 

 

 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.08.2016.09.40.08 ogA oszenie tablica (DOC, 59.00Kb) 2016-08-10 09:40:08 85

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
10.08.2016.09.40.08_Specyfikacja (DOC, 356.50Kb) 2016-08-10 09:40:08 138

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
12.08.2016.07.36.27 Zmiana SIWZ (DOC, 26.00Kb) 2016-08-12 07:36:27 29

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
24.08.2016.08.45.01 ZaA A cznik nr 1, lista zA oA onych ofert (DOC, 36.00Kb) 2016-08-24 08:45:01 95

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
07.09.2016.10.11.05 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 39.50Kb) 2016-09-07 10:11:05 74

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
10 sie 2016

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
10 sie 2016, godz. 09:40

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
07 wrz 2016, godz. 10:11