Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Kozielice i Mielno Pyrzyckie

Kozielice, data 13.11.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: FP.271.4.2023.DW

 

Wójt Gminy Kozielice zaprasza do składania ofert cenowych na zakup wyposażenia
i sprzętu ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości pn.:

Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Kozielice i Mielno Pyrzyckie

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku  -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kozielice w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice Nr 11.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. Gmina Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Gmina Kozielice

Adres zamawiającego                Kozielice 73

Kod Miejscowość                        74-204 Kozielice

Telefon:                                       91 5611130

Faks:                                           91 563 03 65

adres strony internetowej           www.kozielice.pl

adres poczty elektronicznej        sekretariat@kozielice.pl

Godziny urzędowania:               pn. pt. 7.00 – 15.00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotne warunki zamówienia oraz przyszłej umowy:

 

www.bip.kozielice.pl zakładka Przetargi/2023

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP:

 1. Część pierwsza.

Dostawa nożyco-rozpieracza bezprzewodowego (elektrohydrauliczny) dla jednostki OSP Kozielice.

 

 1. Część druga.

Dostawa sprzętu i wyposażenie dla jednostki OSP Mielno Pyrzyckie:

 1. Ubrania specjalne – 2 kpl. (rozmiar C3, D4)
 2. Motopompa szlamowa – 1 szt.
 3. Butla powietrzna stalowa z pokrowcem do aparatów ODO – 1 kpl.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Wymagania Zamawiającego.

 1. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym i zapakowanym
  w oryginalne opakowanie.
 2. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać standardy
  i wymagania techniczne dla sprzętu wykorzystywanego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną stałą i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupione i dostarczone sprzęty zgodnie z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia. Udzielona gwarancja zostanie rozszerzona o rękojmię.
 6. W przypadku ujawnienia w okresie trwania gwarancji jakichkolwiek niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, ofertą Wykonawcy, przedmiot umowy będzie wymieniony na nowy bez uszkodzeń, wad i innych niezgodności z zamówieniem, uniemożliwiających ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

VI. Informacje ogólne dotyczące wykonania zamówienia.

 1. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z zamawiającym
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Płatność przelewem po wykonaniu zamówienia w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

VII. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Maksymalny termin wykonania do dnia 20.12.2023 r.

 

VIII. Informacja dotycząca złożenia oferty.

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - TAK.
 2. Do oferty należy dołączyć specyfikację (dane techniczne) przedmiotu zamówienia.

IX. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

X. Kryteria oceny ofert.

O wyborze oferty decydować będą kryteria: cena (100%)

 

Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.

 1. Podpisana oferta przez osoby upoważnione do reprezentacji.
 2. Wykaz oferowanego sprzętu wraz z cenami jednostkowymi i specyfikacją (dane techniczne).

 

XII. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania osobiście lub przesłać elektronicznie e-mailem na adres: promocja@kozielice.pl
w terminie do dnia 21 listopada 2023 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 z dopiskiem: Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Kozielice i Mielno Pyrzyckie

 

 

Oferty które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

XIII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Damian Woźniak tel. 669 325 864.

 

XIV. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Kozielice z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

 

XV. Obowiązek informacyjny RODO.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 sw.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy w Kozielicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Ochrony Danych
w Urzędzie Gminy w Kozielicach 74-204 Kozielice 73 lub za pomocą adresu email: rodo@kozielice.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Urzędowi Gminy w Kozielicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kozielicach,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Kozielicach,

d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt.1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 1. podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy
  w Kozielicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Gminy
  w Kozielicach,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej odstawy prawnej przetwarzania danych,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.


W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowa, natomiast gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie RODO.

 

Z up. Wójta Gminy Kozielice

Sekretarz Gminy Kozielice

/-/ Damian Woźniak

__________________________________

Kierownik zamawiającego


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
załącznik nr 1 Specyfikacja sprzętu (PDF, 267.80Kb) 2023-11-13 11:05:21 16
zał.2 formularz ofertowy (DOCX, 23.87Kb) 2023-11-13 11:05:21 8
załacznik 3 oświadcznie (DOCX, 16.73Kb) 2023-11-13 11:05:21 7
wzór umowy (PDF, 193.86Kb) 2023-11-13 11:05:21 6
zapytanie ofertowe (PDF, 191.04Kb) 2023-11-13 11:05:21 7
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (JPG, 1,014.57Kb) 2023-11-24 14:41:46 9
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty korekta część II (PDF, 381.73Kb) 2023-11-29 13:56:58 0
Zestawienie złożonych ofert poprawione (PDF, 208.65Kb) 2023-11-22 07:33:41 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zestawienie złożonych ofert (PDF, 206.82Kb) 2023-11-21 14:58:21 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
13 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
13 lis 2023, godz. 11:05

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
29 lis 2023, godz. 14:01