Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.kozielice.pl/zamowienia.dhtml

0x01 graphic

Kozielice: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń
Numer ogłoszenia: 330230 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tetyń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 118 przyłączy kanalizacyjnych stanowiących uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tetyń. 1) Zamówienie obejmuje wykonanie rurociągów grawitacyjnych o długości łącznej 1770,11 mb. 2) Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia: a) wykonanie robót ziemnych zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów w czasie budowy, b) wykonanie montażu rurociągów grawitacyjnych wraz z podsypką i obsypką, c) wykonanie studni kanalizacyjnych, d) przyłączenie budynków mieszkalnych, e) odtworzenie terenu po robotach kanalizacyjnych, f) odtworzenie dróg po robotach kanalizacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji. Ewentualne podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego jeżeli podczas wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania prac wykraczających poza zakres podstawowy a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15.000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złoty. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Gmina Kozielice 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 z adnotacją wadium - Przyłącza kanalizacyjne Tetyń 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2015-12-17, sposób przekazania: dokument potwierdzający wniesienie wadium winny być dołączone do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o wartości minimum 100 000 zł brutto każda. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca oraz dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadają uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej - określone przepisami prawo budowlane. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadają uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej - określone przepisami prawo budowlane. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -zdolności ekonomicznej do wykonania Zamówienia - Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kozielice.pl/zamowienia.dhtml
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice Pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:50, miejsce: GMINA KOZIELICE KOZIELICE 73 74-204 KOZIELICE Pokój nr 2 - SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Termin rozpoczęcia jak i zakończenia prac uzależniony jest od pozyskania funduszy zewnętrznych. Termin wykonania umowy jest wstępny i może ulec zmianie. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w momencie nieuzyskania dofinansowania ze środków pomocowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.12.2015.09.00.27 ogA oszenie (DOC, 57.00Kb) 2015-12-04 09:00:27 43

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
04.12.2015.09.00.48_SIWZ (DOC, 314.50Kb) 2015-12-04 09:00:48 111
04.12.2015.09.01.36_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_1 (DOC, 3.79Mb) 2015-12-04 09:01:36 80
04.12.2015.09.02.35_SIWZ_-_OPIS_TECHNICZNY_cz_2 (DOC, 5.10Mb) 2015-12-04 09:02:35 67
04.12.2015.09.03.31_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz._1 (DOC, 4.00Mb) 2015-12-04 09:03:31 79
04.12.2015.09.04.19_SIWZ_-specyfikacja_techniczna_cz.2 (DOC, 4.00Mb) 2015-12-04 09:04:19 68
04.12.2015.09.05.22_20130226-094741 (PDF, 4.62Mb) 2015-12-04 09:05:22 116
04.12.2015.09.07.45_20130226-112310 (PDF, 9.72Mb) 2015-12-04 09:07:45 107
04.12.2015.09.10.29_20130226-112525 (PDF, 13.59Mb) 2015-12-04 09:10:29 92
04.12.2015.09.14.02_20130226-112157 (PDF, 3.94Mb) 2015-12-04 09:14:02 99
04.12.2015.09.15.43_przedmiar (PDF, 1.69Mb) 2015-12-04 09:15:43 174
08.12.2015.13.10.23_TETYN_INWESTORSKI_TABELA_ost (PDF, 48.60Kb) 2015-12-08 13:10:23 84

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31.12.2015.09.00.39 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOC, 44.00Kb) 2015-12-31 09:00:39 11

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
22.01.2016.08.18.33 OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia (DOC, 38.50Kb) 2016-01-22 08:18:33 98

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
04 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
04 gru 2015, godz. 08:58

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
22 sty 2016, godz. 08:18